Archive for January, 2012


Nėra elektros?

2012-01-26 16:01
Reklama

Dingo elektra? Nežinote kada ji gali “prapulti”? Nieko tokio – AB LESTO informuoja apie planinius elektros atjungimus. Nuolat atnaujinama informacija – spauskite čia.  Žinodami tikslias datas, kada nebus elektros galėsite žymiai geriau planuoti savo darbus. Sėkmės!

pastaba – informacija atsinaujina automatiškai, todėl žinios kurias rasite apie elektros atjungimus visad bus naujausios.


Duomenų srautų statistika

2012-01-26 15:01
Reklama

Statistika – metais, mėnesiais, dienomis, valandomis…  Valandiniai grafikai leidžia matyti aktyviausius interneto naudojimo mokyklose momentus:

Ignalinos rajono sav. mokyklų duomenų srautų statistika:  spauskite čia

Kazitiškio k. pagrindinės mokyklos duomenų srautų statistika detaliai: spauskite čia

Stebint mokyklų duomenų srautus galima vidutiniškai paskaičiuoti kiek srauto MB tenka vienam kompiuteriui mokykloje, ir kiek srauto tenka vienam mokiniui, kuris turi galimybę naudotis kompiuteriu. Naudojamas duomenų srauto dydis leidžia numanyti mokinių aktyvumą naudojantis kompiuteriu – ieškant informacijos, žiūrint video failus, klausantis audio konferencijų ar peržiūrint vaizdus.

Įdomu – kiek stipriai duomenų srauto augimai koreliuoja su pamokų pertraukų momentais? kiek susiję su IT pamokų laiku? Atsakymus rasite grafikuose. Jei turite minčių ar komentarų – rašykite mums.


Smurtas artimoje aplinkoje – pranešk (užtenka skambučio)

2012-01-26 13:01
Reklama

Smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, todėl raginame asmenis, patiriančius smurtą ar žinančius, kad šeimose yra smurtaujama, būtinai kreiptis į policiją. Užtenka skambučio nemokamu pagalbos numeriu 112 (tiesiog surinkti 112 ir skambinti).

Ignalinos rajono policijos komisariatas informuoja, kad 2011 m. gruodžio 15 d.  įsigaliojo Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio pagrindinė paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą.

Šiame įstatyme artima aplinka – apibrėžta kaip aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.  Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Svarbiausia Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujovė – norint sulaikyti smurtaujantį asmenį nebereikia raštiško aukos skundo. Ikiteisminis tyrimas pradedamas be jo, nustačius pareigūnui nusikalstamos veikos požymius. Užtenka skambučio.

Naujasis įstatymas gina ir moteris, ir vaikus bei vyrus. Gavę pranešimą apie smurto atvejį namuose, policijos pareigūnai skuba į įvykio vietą, užrašo duomenis apie smurto artimoje aplinkoje faktą ir jei nustato nusikalstamos veikos požymius, pradeda ikiteisminį tyrimą. Smurtautojas gali būti sulaikomas iki 48 valandų. Per tą laiką ikiteisminio tyrimo teisėjas nusprendžia, kokią apsaugos priemonę taikyti smurtą patyrusiam asmeniui.

Įstatyme numatyti keli įpareigojimai smurtautojui: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos arba nesiartinti prie asmens, nukentėjusio nuo jo, su juo nebendrauti ir nepalaikyti jokių ryšių. Smurtą prieš artimuosius naudojęs asmuo turi laikinai palikti būstą, net jei turtas įformintas jo vardu. Išeidamas iš namų, jis gali pasiimti asmeninius daiktus, dokumentus ir kitus daiktus, dėl kurių išsinešimo smurtą patyręs asmuo neprieštarauja.


Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo terminai

2012-01-25 14:01

Apie Kazitiškio kadastro vietovėse 2012 m. pirmą pusmetį nustatytus žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo, jų patvirtinimo bei numatomų skelbti naujų žemėtvarkos projektų rengimo terminus:

Įmonės atliekančios žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo darbus, pavadinimas ir įmonės darbuotojo – žemėtvarkos projekto autoriaus vardas ir pavardė – Valstybinė įmonė Valstybinis Žemės fondas – Alma Rukienė

patvirtintos žemėtvarkos projektui rengti parinktos teritorijos data – 2011-05-31

patvirtinto pretendentų sąrašo data – 2011-07-11

nustatyta žemėtvarkos projekto rengimo darbų pradžios data – 2011-07-11

nustatyta žemėtvarkos projekto parengimo data – 2011-12-15

Nustatyta rengiamo žemėtvarkos projekto patvirtinimo data – 2012-05-18

Numatomo skelbti naujo žemėtvarkos projekto ar jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo darbų pradžios data –  nenurodyta

paskelbta: 2012 m. sausio 1 d.


Kazitiškio bendruomenės poreikiams

2012-01-20 11:01

Kazitiškyje bendruomenės poreikiams pritaikomas šalia bažnyčios esantis pastatas. Jau pakeistas jo stogas, bus tvarkoma aplinka.


Prasideda valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimai

2012-01-19 10:01

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“ patvirtintomis „Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklėmis“ ir „Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionų organizavimo taisyklėmis“, pradėjo valstybinės miškų žemės sklypų pardavimo darbus. Jų metu Žemės reformos žemėtvarkos projektuose projektuojami parduotini miškų žemės sklypai ir organizuojami jų kadastriniai matavimai. Valstybinės miškų žemės sklypų pardavimo aukcionus organizuoja ir juos vykdo VĮ Valstybės žemės fondas. Planuojama, kad pirmieji miškų pardavimo aukcionai įvyks kovo mėnesį.

          Aukcionuose bus parduodami tie miškai, į kuriuos nėra pateikta prašymų atkurti nuosavybės teises ir kurie nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams. Pažymėtina, jog saugomose teritorijose parduotini miško žemės sklypai turi atitikti Lietuvos Respublikos Saugomų teritorijų įstatyme nurodytas išimtis, t.y. parduotini miško sklypai turi būti iki 5 ha ploto, įsiterpę į žemės ūkio naudmenas ir esantys tarp privačios žemės valdų.
Šiuo metu galimų parduoti aukcionuose miškų, esančių ne saugomose teritorijose, žemės plotas yra apie 90 tūkst. hektarų, tačiau jis nuolat mažėja, nes dar tęsiasi piliečių nuosavybės teisių į žemę, miškus atkūrimas. Specialistų teigimu, tikslus parduotos valstybinės miško žemės sklypų plotas bus aiškus tik įvykus pardavimo aukcionams, nes tada paaiškės, kiek potencialių pirkėjų pateikė prašymus ir kiek pirkėjų dalyvavo aukcionuose.
Teisę įsigyti parduodamus miškų žemės sklypus turi Lietuvos Respublikos piliečiai ir juridiniai asmenys, taip pat LR Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyti užsienio subjektai. Valstybinės miškų žemės sklypus, jeigu jie įsiterpę tarp privačių žemės sklypų ir neviršija 1 hektaro ploto, pirmumo teise įsigyti galės besiribojančių privačių sklypų savininkai. Jei prašymą pirkti tokį įsiterpusį miško plotą pateiks vienas besiribojančio žemės sklypo savininkas, miško žemės sklypas jam bus parduodamas be aukciono, o jei prašymą pirkti pateiks keli žemės sklypų savininkai, kurių žemė ribojasi su įsiterpusiais plotais, toks miško sklypas bus parduodamas uždaro aukciono būdu tam savininkui, kuris pasiūlys didžiausią kainą.  Kitais atvejais valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai bus parduodami atviro aukciono būdu asmeniui, kuris už parduodamą miško sklypą pasiūlys didžiausią kainą.
Informacija apie numatomus vykdyti aukcionus VĮ Valstybės žemės fondo internetinėje svetainėje ir jo leidžiamame „Informaciniame privatizavimo biuletenyje“, taip pat vietiniame arba regioniniame laikraštyje. sprendimus parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus priims ir šių sklypų pirkimo-pardavimo sutartis pasirašys Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjas.