Archive for August, 2012


Dėl pastebėtos „juodųjų archeologų” veiklos rajone

2012-08-28 09:08
Reklama

Vadovaujantis Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2010, Nr. 54-2643) 12 str. 4. d. nuostatomis, ieškoti archeologinių radinių ar kitų senienų, vykdant kasinėjimus ar naudojantis metalo ieškikliais arba bet kokia kita paieškos įranga, galima Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka gavus leidimą, t.y. tokia paieška gali užsiimti tik archeologai, turintys Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus. Pagal minėto straipsnio nuostatas taip pat žemėje rasti archeologiniai radiniai, kurių savininkas arba valdytojas negali būti nustatytas arba pagal įstatymus yra netekęs teisės į juos, pereina valstybės nuosavybėn, o asmenys, atsitiktinai radę tokius radinius, privalo per savaitę juos pateikti įvertinti Departamentui.
Atsižvelgus į tai, kad pastaruoju metu fiksuojama suaktyvėjusi „juodųjų archeologų“ veikla, prašome seniūnijoms, kurios kaimo vietovėse tiesiogiai bendrauja su vietinėmis bendruomenėmis, išplatinti informaciją, jog pastebėjus asmenis, naudojančius metalo ieškiklius ir ieškančių archeologinių radinių ar kitų senienų, būtų nedelsiant pranešama teritorinei policijos įstaigai, Bendrajam pagalbos centrui 112 ir Departamentui „Karštosios linijos“ telefonu 8 5 277 85 88, paliekant balso pranešimą.

Taip pat norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad dažnai „juodieji archeologai“ pristato kaip archeologai, todėl būtų malonu, kad seniūnijų darbuotojai paprašytų tokių asmenų parodyti Departamento išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus. Jo neparodžius – pranešti aukščiau nurodytoms institucijoms. Be to, aptikus tokius asmenis, kol sureaguos teritorinė policijos įstaiga arba Departamentas, būtų gerai juos nufotografuoti, užrašyti jų naudojamų automobilių valstybinius numerius, o jeigu nėra tam galimybių – įsiminti individualius tiek asmenų, tiek jų naudojamų transporto priemonių požymius.

Parengta pagal Visaginas.lt pateiktą informaciją


Dūkšto valsčiaus istorija (ir Kazitiškio) = Monografija „Dūkštas“

2012-08-16 09:08
Reklama

Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos.

http://www.kazitiskis.lt/monografija-dukstas/ <- Монография «Дукштас» (нынешние территории староств Дукштаса и Казитишкиса (Казачизна))

 

Monografijos „Dūkštas“ vyr. redaktorė Živilė GURAUSKIENĖ, sudarytoja Danutė KIBICKIENĖ

Kur vilnys Persvėto į krantus teškena,

Kur šniokščia gilus ir dumblingas Samanis, –

Piliakalnis niukso, kurs daugelį mena,

Medžiais apaugęs, apgriuvęs pasenęs…

Jonas Čekauskas   „Dūkšto piliakalnis“, 1935 m.

1994-aisiais susikūrusi „Versmės“ leidykla, vadovaujama Petro Jonušo, leidžia 100-tomę monografijų seriją, skirtą Lietuvos miestams ir miesteliams bei jų apylinkėms, orientuojantis į tarpukariu buvusius Lietuvos valsčius, nes, pasak  leidyklos vadovo, valsčiai – vienas iš seniausių ir ilgiausiai išsilaikiusių Lietuvos administracinių vienetų. Kelis šimtmečius vienoje teritorijoje gyvenę žmonės sukūrė mikrokultūrą, išsiskiriančią savita šnekta, tradicinės kultūros savitumais.

2012 metais pradėtą rengti monografiją  apie buvusį Dūkšto (Ignalinos r.) valsčių numatoma užbaigti  2015 m. Būsimoji monografija bus unikalus, didelės apimties (per 1 000 puslapių) leidinys, savotiška enciklopedija apie Dūkšto ir jo apylinkių kraštovaizdžio raidą, kaimų ir vienkiemių istorijas nuo seniausių laikų iki šių dienų, tradicinius verslus ir dirbinius, gyvenamuosius namus ir jų interjerą, kapines, bažnyčias, mokyklas, bibliotekas, įstaigų kūrimosi istorijas, įžymius žmones, liaudies išmintį, kalendorines ir šeimos šventes bei  papročius,  tarmių ir vietos šnektų ypatumus, tautosaką, liaudies muzikantus, tautines mažumas, jų papročius, ir pan.

Dūkšto istorija bus nagrinėjama nuo proistorės iki mūsų dienų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Senojo Dūkšto, Kazitiškio dvarams bei parkams,  profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejui, Dūkšto ir jo apylinkių architektūrai, archeologiniams paminklams, piliakalniams, bažnyčių, kapinių istorijoms.

Dūkštas minimas nuo 1737 m. Gyvenvietė ėmė augti XIX a. viduryje, kai 1859–1862 m. buvo tiesiamas geležinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva. Iki 1915 m. oficialiai miesteliu nevadintas. Miesto statusą gavo 1956 m. gruodžio 28 d. Miestas pavadintas pagal bendravardį ežerą – Dūkštą, telkšantį už 5 km į šiaurę. Šalia jo,  Dūkšteliuose (senojoje Dūkšto gyvenvietėje), viduramžiais buvo Dūkšto dvaras, kurį iki 1573 m. valdė Giedraičiai, Stabrovskiai.

Dūkšto valsčiaus žemėje giliai įmintos mūsų protėvių pėdos, čia 1229–1298 m. viešpatavo galingiausia kunigaikštystė – Nalšia. 13 metų (nuo 1655 m.)  valsčiaus žemėse buvo įsitvirtinę rusai, 123 metus (nuo 1795 metų) šeimininkavo carinė Rusija, 1812 metais šiomis žemėmis pražygiavo Napoleono armijos kariai. Daug permainų kraštui atnešė 1918–1920 m. bei 1941–1944 m., trėmimais, žudynėmis, persekiojimais skausmingai pažymėtas pokario laikotarpis.

Valsčiaus teritorijos žemėlapis sudarytas vadovaujantis KGI Lenkų karo 1932–1934 m. žemėlapiais, kuriems sudaryti naudoti rusiški trivarsčiai žemėlapiai, ir kaimų sąrašais, kurie 1938 metais buvo pateikti Vilniaus vaivadijai. Kartografinė situacija – dabartinė. Ribų žemėlapį sudaryti padėjo UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė. Dūkšto valsčiaus branduolys – Dūkšto ir Kazitiškio seniūnijų esamos teritorijos. Vienetiniai kaimai priklauso Rimšės ir Visagino seniūnijoms.

Šiose žemėse sukosi vandens ir vėjo malūnai, veikė plytinė, kūrėsi kaimai, dvarai, dvareliai, gyvenvietės ir miesteliai. Pakelėse ir sodybose dygo kryžiai, stogastulpiai, koplytstulpiai ir koplytėlės – vietinių meistrų sukurti šedevrai. Kapinėse stovėjo koplyčios, kurių šiandien likę tik pamatai. Gausu tyrinėtų ir netyrinėtų kapinynų ir piliakalnių. Medinės Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, mūrinė Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios ir šiandien kviečia žmones į šventas Mišias, kurių metu skamba vargonų muzika ir šventos giesmės. Kaimuose išlikusios sodybos byloja apie žmonių poreikį kurti gražią aplinką. Pirkių puošyboje dominuoja pjaustinėti kiauraraščiai, aplink sodybas – įvairių tipų tvoros (Grybėnų, Laukstenių, Sabališkės ir kt. kaimuose). Šiose sodybose kūrėsi šeimos, augino vaikus, leido juos į mokslus – į gyvenimą išėjo daug žymių žmonių. Dūkšto valsčiaus žmonės mokėjo ne tik dirbti, bet ir linksmintis – dainavo dainas, šventė šventes, puoselėjo papročius –, dar ir šiandien dažnoje pirkioje galima rasti naudotų daiktų, audinių ir drabužių, nuo kurių dvelkia rankų šiluma.

Keliaujant po Dūkšto valsčiaus kaimus apima nostalgija. Likę šimtamečiai medžiai byloja apie buvusius kaimus. Jų kamieno negali apimti rankomis, negali sužinoti, kokią istoriją jie saugo. Buvę dideli kaimai baigia išnykti. Bendraujant su juose likusiais žmonėmis pajunti, kad būtent šiandien yra tas laikas, kai pabirusius perlus dar galima surinkti. Surinkime ir išsaugokime tai kaip didžiausią turtą savo vaikams ir anūkams. Dabartis, kuria gyvename šiandien, rytoj taps istorija. Jei ir tavo pėdos giliai įmintos į šią žemę, o užaugę sparnai nuskraidino toli, tai tik vaikiškos svajonės virto realybe… Gražus kraštovaizdis atsiveria nuo Petrikonių kalno – žmonės kalba, kad jis supiltas rankomis –, o ant jo stovėjęs švyturys rodęs kelią grįžti namo. Sugrįžti įamžinti  šio krašto istorijos kviečia š. m. rugpjūčio 1319 d. „Versmės“ leidyklos Dūkšte ir jo apylinkėse rengiama pirmoji kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija. Prie šio darbo jau prisijungė paminklosaugininkas Laimonas Abarius, paveldosaugininkė Elena Krapauskienė, Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas Jonas Rimantas Klimas, visuomenės veikėja, Aukštaitijos krašto poetė Veronika Varnienė, nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė Regina Žukauskienė, VGTU docentas Dalius Vrubliauskas, Ignalinos rajono Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Juozas Panavas, dailininkė tapytoja Edita Dalia Rakauskaitė, kraštotyrininkas Antanas Karmonas, švietimo ir kultūros veikėjai Antanas Šimkūnas ir Leonas Bagdonas, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas Deimantas Braziulis, Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios monsinjoras Ignas Jakutis, Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios klebonas Jonas Kardelis, aptarnaujantis Gedžiūnėlių parapiją, prof. A. Hrebnickio muziejaus direktorė Renata Veličkienė, Dūkšto globos namų direktorė Teresa Svirkovičienė, Dūkšto vidurinės mokyklos direktorė Julija Griškienė, Dūkšto kultūros namų direktorė Lina Staliauskienė, Kazitiškio bibliotekos vedėja Gendrika Servutienė, Dūkšto bibliotekos vedėja Elvyra Mačiulienė, Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas, Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas, darbuotojai Danutė Gasiūnienė, Danguolė Urbonienė, Janina Andrejeva, Albina Chadarovič, Visagino merė Dalia Štraupaitė, buvusi Dūkšto seniūnė Valė Šukelienė  bei jaunieji specialistai: Asta Kibickaitė, Justina Varnaitė, Aira Gurauskaitė, Robertas Petručionis. Talkina Ignalinos rajono žurnalistai: Laima Miliuvienė, Vida Gasparavičienė, Jonas Baltakis ir Ignalinos kabelinės televizijos operatorius Marius Vilčinskas. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su istorikais Antanu ir Jovita Lesiais, dailėtyrininke, menotyros mokslų daktare Jolanta Zabulyte, humanitarinių mokslų daktaru Vidu Kavaliausku, archeologu, humanitarinių mokslų daktaru Manvydu Vitkūnu,  menotyrininku Povilu Spurgevičiumi, redaktore, menotyrininke Ona Gaidamavičiūte, gamtininku Almantu Kulbiu, botaniku Sigitu Juzėnu, Lietuvos zoologu ichtiologu, biomedicinos mokslų daktaru Egidijumi Bukelskiu, geologėmis Monika Melesyte ir dr. Irma Vejelyte, docentu dr. Petru Šinkūnu, architektu Stanislovu Čepinsku.

“Versmės“ leidykla maloniai kviečia visus šio krašto žmones padėti monografijos rengėjams surinkti kuo daugiau reikšmingos informacijos būsimai 100-tomės „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai, kuri bus gražus paminklas Dūkšto  kraštui ir  jo žmonėms. Šio paminklo nesukursime be visuomenės paramos ir bendradarbiavimo. Istorikai, etnologai, kraštotyrininkai, menotyrininkai, žurnalistai, biologai, kalbininkai lankysis įvairiose vietovėse, susitikinės su vietos gyventojais, užrašinės prisiminimus, rinks informaciją, nuotraukas bei archyvinę medžiagą, skirtą būsimam leidiniui.

Kviečiame prisidėti prie rengiamos monografijos: pateikti nuotraukų, straipsnių, dalytis patarimais bei siūlymais, taip pat kviečiame finansiškai remti knygos leidimą – be visuomenės supratimo ir pasiaukojimo knygos neįstengsime išleisti, nes didžiąją dalį leidinio sąmatos sudaro neatlygintina parama. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir suteiktą paramą. Visi, talkinę ar rėmę finansiškai, bus garbingai įrašomi knygos rėmėjams skirtuose puslapiuose, įvardijant konkretų kiekvieno indėlį. Apie suteiktą ženklesnį indėlį ar paramą bus informuojama visuomenė.

Viešajai įstaigai „Versmės“ leidyklai už jos vykdomą pelno nesiekiančią veiklą – Lietuvos istorijos ir tradicinės kultūros monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ rengimą bei su tuo susijusią mokslinę veiklą – 2004 m. yra suteiktas paramos gavėjo statusas, todėl knygos leidybai galite skirti ne tik minėtą, bet ir savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą.

Finansinę paramą knygai galima pervesti VšĮ „Versmės“ leidyklai, kodas 122732630, į atsiskaitomąją sąskaitą AB „Citadele“ banke LT027290000005467101, nurodant: Parama monografijai „Dūkštas “, arba perduoti grynaisiais leidyklos buhalterijoje.

„Versmės“ leidyklos adresas – Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, telefonai: 85 2130623 (ir faksas), 8698 09077 (bendrasis), 8698 20707 (leidyklos vadovo); elektroninio pašto adresas – , leidyklos internetinė svetainė www.versme.lt.

Monografijos „Dūkštas“ vyriausioji redaktorė Živilė Gurauskienė, tel. 867059748, el. pašto adresas , sudarytoja Danutė Kibickienė, tel. 867418400, el. pašto adresas

informacija iš www.Voruta.lt

DAUGIAU INFORMACIJOS – http://www.versme.lt/dukstas.htm


Kazitiškio kaimo panorama (interaktyvi)

2012-08-08 13:08
Reklama

Kazitiškio panorama – panoramos nuotraukos rėmelio dešnėj viršuj yra mygtukas, juo galite “padaryti” vaizdą per visą ekraną – pelyte pajudinkite paveikslėlį (o ratuku padidinkite vaizdus).
Jei patinka – pasidalinkite su draugais ir pažįstamais, bei “like” per facebook 🙂 ačiū


Sosnovskio barščio sukeltų nudegimų gydymas

2012-08-08 09:08

Sosnovskio barščio (lot. Heracleum sosnowskyi) sultyse susikaupusios medžiagos padidina odos jautrumą saulės šviesai, todėl, patekus ant odos augalo sultims, jos sukelia nudegimus, iššoka vandeningos pūslės, audiniai patinsta. Pūslėms pratrūkus, susidaro sunkiai gyjančios žaizdos. Joms užgijus, lieka nenykstančios rudos dėmės ir randai. Ši liga vadinama fotodermatitu. Sosnovskio barštis pavojingas žmonių sveikatai, nes sukelia alergiją – kontaktinį fotodermatitą. Labiausiai reikia vengti Sosnovskio barščio saulėtomis dienomis.

Fotodermatitas – tai atvirų odos vietų uždegimas, atsiradęs dėl išoriškai ant odos ar į organizmo vidų patekusių medžiagų sąveikos su ultravioletiniais spinduliais.

Fotodermatitą diagnozuoja ir gydo dermatovenerologai, alergologai, bendrosios praktikos, vidaus ligų
gydytojai, pediatrai. Dermatovenerologai ir (arba) alergologai tikslina alerginio kontaktinio dermatito diagnozę, nustato ligos eigą ir skiria gydymą.

Ši liga gydoma vaistais nuo alergijos ir tepalais.

Skiriami antihistaminininiai prepratai ( pav.: loratadinas). Jei jie nepadeda – skiriamas gydymas hormonais-gliukokortikoidais, tačiau jų efektyvumas šios ligos atžvilgiu nėra iki galo patvirtintas tyrimų.

Fotodermatito gydymas trunka apie mėnesį, tačiau ant odos tamsios augalų dėmės gali išlikti net keletą
mėnesių.

Negydoma oda gali supūliuoti, prasidėti infekcijos, todėl į medikus reikia kreiptis nedelsiant.
Kartais nuo labai smarkiai veikiančio dirgiklio gali prasidėti audinių nekrozė, atsirasti randų.

Daugiau informacijos su nuorodomis į vaistus rasite:
http://www.visivaistai.lt/Ligos/Kontaktinis_dermatitas/202/


Policijos atmintinė: kaip elgtis, jei sulaukėte telefoninių sukčių atakos

2012-08-07 08:08

* Įvykus eismo įvykiui ar padarius nusikaltimą, policija niekada nesprendžia iškilusių piniginių problemų tarp nukentėjusiojo ar pažeidėjo (įtariamojo).
* Neskubėkite vykdyti skambinusiojo prašymų. Patys paskambinkite giminaičiui ar artimajam, patekusiam į tariamą bėdą, ir įsitinkinkite, ar tikrai jam reikalinga jūsų pagalba.
* Jeigu tikrai jūsų artimą ištiko nelaimė, susitikite su juo.
* Jeigu jūsų giminaitis kelionėje, neskubėkite skambinti į ambasadą nurodytu telefono numeriu, pasitikrinkite, ar šis numeris teisingas.
* Neperduokite pinigų per tarpininkus. Neperveskite pinigų į nurodytas banko sąskaitas.
* Neįsileiskite nepažįstamų žmonių į namus.
* Reikalaukite, kad atvykę pareigūnai parodytų tarnybinį pažymėjimą.
* Neatidarykite durų nepažįstamiems žmonėms, kurie prisistato įvairių tarnybų darbuotojais, agentais ar kitais specialistais, kol nepatikrinote jų dokumentų ir neįsitikinote, kas iš tiesų jus nori aplankyti.
* Jeigu kyla nors mažiausias įtarimas, kad skambina sukčius, nedelsdami skambinkite į policiją trumpuoju nemokamu numeriu 112 arba 02.


Garso ir šviesos aparatūra Linkmenų, Kazitiškio, Didžiasalio seniūnijoms

2012-08-06 16:08

2012-08-02  Ignalinos rajono savivaldybės administracija paskelbė viešą konkursą garso aparatūrai, megafonams, mikrofonams, stroboskopams įsigyti. Pirkimas vyks apklausos procedūros principu. Perkami trys garso ir šviesos aparatūros komplektai (po vieną atitinkamai – Linkmenų, Kazitiškio, Didžiasalio seniūnijoms). Už pirkimą atsakingas asmuo –


Keturi Kazitiškio seniūnijoje stūksantys piliakalniai

2012-08-06 10:08

Garbšių piliakalnis (Juodkalnis)

Piliakalnis (Juodkalnis) įrengtas Garbšių kaime, pasiekiamas iš kelio Kazitiškis – Švedriškė , pasukus į Garbšius, yra kaimo vakarinėje dalyje.

Piliakalnis įrengtas Sagardo ežero pietvakariniame krante esančioje atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 80×15 m dydžio. Piliakalnio šlaitai vidutinio statumo, 6–15 m aukščio, į ežerą statūs. Piliakalnį labai apardė arimai, sunaikinę kultūrinį sluoksnį, rytų – pietryčių šlaite pastatyti pastatai. Dabar piliakalnis dirvonuoja, šiauriniame šlaite auga mišrus miškas, pietrytinėje pašlaitėje stovi sodyba.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pradžia.

Piliakalnio nuotraukas galite rasti:

http://www.piliakalniai.lt/gallery.php?piliakalnis_id=77&tipas=1

 

Kazlupiškės piliakalnis

Kultūros vertybių registro duomenysspauskite čia

Piliakalnis įrengtas į pietus nuo Kazlupiškės viensėdžio. Pasiekiamas keliu Naujasis Daugėliškis – Grybėnai, leidžiantis nuo kalniuko pasukus į kairę pro kalvos šlaite stovinčią sodybą, pavažiavus vos žymiu lauko keliuku į vakarus, už miškelio pasukus į dešinę šiaurėn – iš viso 1,7 km, yra dešinėje rytuose.

Piliakalnis – pailga kalva, supama slėnių laukų. Į šiaurės rytus nuo piliakalnio, už daubos, yra kita kalva. Piliakalnio šlaitai nuolaidūs, apie 15 m aukščio, apardytas ariant. Aikštelė ovali, 77×30 m dydžio, iškiliu viduriu. Jos pakraščiuose yra apie 0,3 m storio kultūrinio sluoksnio liekanų. Rasta lipdytos brūkšniuotu ir lygiu paviršiumi keramikos, šlako. Piliakalnio šiaurės rytų ir pietvakarių šlaituose išliko 0,45-0,9 m storio kultūrinis sluoksnis.

Apie 1100 m. į pietryčius yra Vilkakulalis, mišku apaugęs apie 150 m. skersmens, 10–12 m. aukščio mitologinis sakralinis kalnelis, į kurį vedė klaidus grįstas kelias – kūlgrinda. Išlikęs jo fragmentas vadinamas Vilko keliu.

Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus 1987 m. ir 1985 m. atliko Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologai. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu iki m.e. – I tūkstantmečio pirma puse. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūros paminklu – 1998-05-19; Nr.612. Paminklo teritorijos plotas 48 000 m². Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas 1 194 000 m².

Piliakalnio nuotraukas galite rasti:

http://www.piliakalniai.lt/gallery.php?piliakalnis_id=80&tipas=1

 

Tolimėnų piliakalnis

Kultūros vertybių registro duomenysspauskite čia. Aprašymas – spauskite čia. Susijusi gyvenvietė – spauskite čia.

Piliakalnis (Bakanėlis) įrengtas atskiroje kalvoje. Aikštelė apvali, 16 m skersmens. 2 m žemiau aikštelės ją šlaite juosia 6–11 m pločio terasa, dar 2 m žemiau – kita žiedinė 6 m pločio terasa. P pašlaitėje yra 6 m pločio dugne įdubimas, skiriantis piliakalnio kalvą nuo gretimos aukštumos. Šlaitai vidutinio statumo, 4–9 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų ir duobių. Apaugęs pušimis su krūmų pomiškiu.

PR pašlaitėje 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje aptikta brūkšniuotos keramikos.

Piliakalnis datuojamas I tūkst. pr. Kr. antrąja puse – I tūkst. pradžia.

Pasiekiamas Švedriškės–Salako keliu Tolimėnuose ties rajonų riba pasukus laukais į dešinę (R), už 480 m (apaugusi antra kalva priekyje, 200 m į R už elektros linijos).

Piliakalnio nuotraukas galite rasti:

http://www.piliakalniai.lt/gallery.php?piliakalnis_id=93&tipas=1

 

Bajorų piliakalnis

Kultūros vertybių registro duomenysspauskite čia. Susiję – spauskite čia, ir čia rasite gyvenvietės aprašymą.

Bajorų piliakalnis įrengtas Leoniškės kaime, pasiekiamas iš kelio Naujasalis – Pagurbė,  pervažiavus geležinkelį miške pirmu keliuku pasukus į dešinę pietuosna, pavažiavus ir paėjus 950 m miško keliuku laikantis dešinės iki užželiančios miško palaukės, prieš sodybos liekanas dešinėje – yra 70 m į dešinę vakarų kryptimi nuo keliuko.

Piliakalnis įrengtas raistų juosiamoje atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės – pietų kryptimi, 57×36 m dydžio, 1,5 m aukštesniu vakariniu šonu. Šiauriniame šlaite, 2 m žemiau aikštelės yra 6 m ilgio, 10 m pločio terasa, per 1 m žemėjanti į šiaurę. Šlaitai vidutinio statumo, 10–15 m aukščio. Piliakalnis apardytas arimų, dabar apaugęs tankiu mišriu mišku.

Visose piliakalnio papėdėse yra 1 ha ploto papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos, lygios ir grublėtos keramikos, trinamosios girnos.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pr. m. e. antrąja puse – I tūkstantmečio viduriu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl paskelbimo kultūros paminklu – 1998-05-19; Nr. 612. Paminklo teritorijos plotas 31 000 m². Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas 1 098 000 m².

Piliakalnio nuotraukas galite rasti:

http://www.piliakalniai.lt/gallery.php?piliakalnis_id=73&tipas=1

 

Informacijos šaltiniai:

http://lt.wikipedia.org

http://www.piliakalniai.lt/


Kazitiškio pelkės pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano santrauka

2012-08-06 10:08

Daugiau skaitykite čia -> Kazitiškio pelkės pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2012–2014 m. veiksmų plano santrauka (PDF)

Daugiau paveiksliukų – spauskite čia

Pelkinės uolaskėlės saugomos Europinio ekologinio tinklo teritorijose „NATURA 2000“, kurios įtrauktos į Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. D1-201 (Žin., 2009, Nr. 51-2039)

Panaudoti paveiksliukai – iš www.saxifraga.org ir www.wikimedia.org


Ignalinos mineralinio vandens vandenvietė (gręžinio Nr. 50423)

2012-08-06 09:08

2012 m. liepos 17 d. Lietuvos geologijos tarnyba aprobavo Ignalinos mineralinio vandens vandenvietės (gręžinio Nr. 50423) eksploatacinius išteklius.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos aprobavo Ignalinos vandens vandenvietės eksploatacinius išteklius. Šioje vandenvietėje, kuri yra vakariniame Ignalinos pakraštyje, prie Gavio ežero, pirmosios (senosios) miesto gėlo vandens vandenvietės teritorijoje, eksploatuojamas vienas gręžinys. Jis išgręžtas į 445-458 m gylyje slūgsantį ordoviko–kambro vandeningąjį sluoksnį, suklotą iš šviesiai pilko įvairiagrūdžio – vidutinio ir smulkaus – smiltainio.

Šiems požeminio mineralinio vandens eksploataciniams ištekliams įvertinti buvo atlikti hidrogeologiniai tyrimai. Jų rezultatai parodė, kad šis vanduo gali būti pripažintas natūraliu mineraliniu vandeniu.

Iš aprobuotosios vandenvietės galima išgauti iki 100 kubinių metrų mineralinio vandens per parą. Praėjusiais metais Lietuvoje mineralinis vanduo buvo išgaunamas 16 vandens telkinių. Iš viso Žemės gelmių registre yra įrašyti 29 mineralinio vandens telkiniai. Daugiausia tokio vandens buvo išgauta 2006 metais – 178,9 tūkst. kub. metrų. Nuo 2008-ųjų jo per metus išgaunama apie 140 tūkst. kub. metrų. Pernai išgauta 137,6 kub. metrų.

Šioje vandenvietėje, esančioje vakariniame Ignalinos miesto pakraštyje, prie Gavio ežero, pirmosios (senosios) miesto gėlo vandens vandenvietės teritorijoje, yra vienas gręžinys. Gręžinys išgręžtas ordoviko-kambro vandeningame sluoksnyje, kuris slūgso 445-458 m. gylyje ir yra suklotas iš šviesiai pilko įvairiagrūdžio (vidutinio ir smulkaus) smiltainio. Hidrologinius tyrimus požeminio mineralinio vandens eksploatacinių išteklių įvertinimui atliko UAB „Vilniaus hidrogeologija“. Tyrimų metu nustatyta, kad produktyviojo vandeningojo sluoksnio vandens pratakumo koeficientas siekia 10-13 kv.m./d, vidutinė nuogulų filtracijos koeficiento vertė – apie 1m/d. Vandenvietėje išžvalgytas požeminis vanduo yra natrio chloridinės sudėties sūrymas, o jo bendroji mineralizacija – apie 53,6-59,9 g/l. Daugiau apie klasifikaciją – skaitykite čia. Vandens įvertinimo išvadoje nurodoma, kad pagal šiuo metu turimus rodiklius vanduo tenkina reikalavimus ir gali būti  pripažintas natūraliu mineraliniu vandeniu. Iš vandenvietės galima išgauti iki 100 kub.m/d vandens (sūrymo) per parą.

Didelio druskingumo mineralinis vanduo  bus naudojamas gydymo tikslais Ignalinoje  plėtojant sanatorines paslaugas, t.y  masažinėse voniose bei jį sumaišius su gydomuoju purvu – aplikacijoms atlikti, taip pat sporto ir pramogų šiuo vandeniu bus užpildoma sūkurinė vonia. Ignalinos rajono ligoninė reabilitacinėms procedūroms jau pradėjo naudoti gydomąjį purvą (durpes).

Aplinkos ministerijos informacija, tel.  85 266 3660
2012-07-26


Dėl Ignalinos Kazitiškio seniūnijos Kazitiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo

2012-08-06 09:08

Patvirtintas Ignalinos Kazitiškio seniūnijos Kazitiškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Jo peržiūrai –  spauskite čia (18 MB, pdf dokumentas)


Kazitiškio pašto kodai

2012-08-05 09:08

Kazitiškio kaimo pašto kodas yra LT-30245. O kitų Kazitiškio seniūnijos kaimų kodai yra kitokie.
Tai yra:

GyvenvietėStatusas (Registrų centro duomenys 2010-03-01)Gyventojų skaičius (2001 m. gyventojų surašymo duomenys)Pašto KodasAdresasPaštasSavivaldybė
Akriemiaik1030246Akriemių k., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Aminėniškėk230252Aminėniškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Antakmenėk1430253Antakmenės k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Apkartaik1230250Apkartų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Asiūklėk1330241Asiūklės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Ažėnaik2230242Ažėnų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Ažvinčiaik1330252Ažvinčių k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Bajorai Ik2930243Bajorų I k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Bajorai IIk1630241Bajorų II k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Bajorai IIIk1030253Bajorų III k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Baltabiržisk030250Baltabiržio k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Biržiniškėk730240Biržiniškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Byriškėk030240Byriškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Buiviliškėvs030256Buiviliškės vs., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Čepiejaik630242Čepiejų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Dailidėsk130256Dailidžių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Dainiškėk130256Dainiškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Daržininkaik030256Daržininkų k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Diediškėk030253Diediškės k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Dirvonaivs230263Dirvonų vs., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Dirvoniškėsk030242Dirvoniškių k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Dvarnapolis Ik530243Dvarnapolio I k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Dvarnapolis IIk030240Dvarnapolio II k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Galaik530244Galų k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Galiniaik330240Galinių k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Garbšiaik330250Garbšių k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Garšvinėk530256Garšvinės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Gedžiūnaik330256Gedžiūnų k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Gedžiūnėliaik330256Gedžiūnėlių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Geibosk030240Geibų k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Grikiapeliaik1030263Grikiapelių k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Grybėnaik17530254Grybėnų k., 30254 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Gubavak130242Gubavos k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Gubavėlėk130242Gubavėlės k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Gurbaivs030253Gurbų vs., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Jakėnaik3330250Jakėnų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Jakštiškėk930242Jakštiškės k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Joniškisk330246Joniškio k., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Juodalaukisk530256Juodalaukio k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Jurgėnaivs030243Jurgėnų vs., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Kalviškėk130241Kalviškės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Kazitiškisk38330245Kazitiškio k., 30245 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Kazlupiškėvs430256Kazlupiškės vs., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Kolėniškėk030256Kolėniškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Kuronaik030263Kuronų k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Kuzmiškėk930246Kuzmiškės k., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Laučiūniškėk1130240Laučiūniškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Lauksteniaik830247Laukstenių k., 30247 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Leoniškėvs230253Leoniškės vs., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Ligūnaik5830263Ligūnų k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Lukšėniškėk130256Lukšėniškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Malvinavask530243Malvinavo k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Margavonėk230250Margavonės k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Marijonavasvs830246Marijonavo vs., 30246 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Mazurkosk030242Mazurkų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Meilūnaik230243Meilūnų k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Mikoliūnaik030244Mikoliūnų k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Miliaučiškėk330256Miliaučiškės k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Miniškėk130244Miniškės k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Miškiniškėk930252Miškiniškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Naubėnaik530240Naubėnų k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Naujasalisk1130244Naujasalio k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Navikaik830256Navikų k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Nykiškėk230240Nykiškės k., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Notrynėvs030243Notrynės vs., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Paežerinėvs030240Paežerinės vs., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Pagurbėk130253Pagurbės k., 30253 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Pašilėk830255Pašilės k., 30255 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Pažieviškėk1330241Pažieviškės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Petrikonysk330256Petrikonių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Radeikiškėk430242Radeikiškės k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rainiaik830242Rainių k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Remeniškėk730244Remeniškės k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rokėnaik1630250Rokėnų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rukiškėk230263Rukiškės k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Rupinskaik430244Rupinskų k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Rupinskėliaik030244Rupinskėlių k., 30244 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sabališkėk1630247Sabališkės k., 30247 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Serapiniškėk4330241Serapiniškės k., 30241 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sietinėvs030242Sietinės vs., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sodžiūnaik1230242Sodžiūnų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Sungardaik130250Sungardų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Švedriškėk9230251Švedriškės k., 30251 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Tarlokiškėvs030240Tarlokiškės vs., 30240 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Tartokask930243Tartoko k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Teliukiškėk030255Teliukiškės k., 30255 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Tolimėnaik1230250Tolimėnų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Trakaik330250Trakų k., 30250 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Trūdaik830242Trūdų k., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Uždeliaik030256Uždelių k., 30256 Ignalinos r. sav.Ignalinos paštasIgnalinos r. sav.
Užsieniaik930247Užsienių k., 30247 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Vardžiukiemisk3830263Vardžiukiemio k., 30263 Ignalinos r. sav.Dūkšto paštasIgnalinos r. sav.
Vėjinėvs430243Vėjinės vs., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Zūbiškėk730252Zūbiškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Žaliojivs1030242Žaliosios vs., 30242 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Žeimiaik2330243Žeimių k., 30243 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
Želmeniškėk230252Želmeniškės k., 30252 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.

 

Detalus Kazitiškio kaimo pašto kodų sąrašas:

KodasAdresasPaštasSavivaldybė
30033Kazitiškio pšt. , 30033 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kazitiškio k., 30245 Ignalinos r. sav.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Agrastų g. 14, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Ąžuolų g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Naujoji g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 14, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 16, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 18, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 20, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Parko g. 22, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 13, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 14, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 15, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 16, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 17, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 18, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 19, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 20, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Žalioji g. 22, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Kaštonų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 2, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 4, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 6, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Purienų g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 3, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 5, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 7, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 8, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 9, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 10, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 11, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 12, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 13, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 15, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 17, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Mokyklos g. 19, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.
30245Bažnyčios g. 1, 30245 Kazitiškio k.Kazitiškio paštasIgnalinos r. sav.