Dėmesio! Fotodarbų konkursas!

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA SKELBIA FOTODARBŲ KONKURSĄ PAAUGLIAMS IR JAUNIMUI
„KŪRYBOS METAMORFOZĖS“
pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Jauno žmogaus akimis“

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKELBIAMO FOTODARBŲ KONKURSO
„KŪRYBOS METAMORFOZĖS“
pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos dalinai finansuojamą projektą
„Jauno žmogaus akimis“
NUOSTATAI
I. Bendrosios nuostatos
1. Konkurso „Kūrybos metamorfozės“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
3. Konkurse dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir filialai.
II. Tikslai
4. Įtraukti jauną žmogų į aktyvią kūrybinę veiklą.
5. Skatinti domėtis fotografijos menu bei techninėmis galimybėmis.
6. Išmokyti vertinti, gerbti ir mylėti savo krašto unikalumą, palikimą ir dabartį.
7. Ugdyti smalsumą, plėsti meninį akiratį.
8. Susipažinti su menininko etika.
III. Konkurso vieta ir laikas
9. Konkurso laikas – 2013 metų birželio 1 d. – rugsėjo 1d.
10. Konkursas organizuojamas Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei filialuose.
IV. Konkurso sąlygos:
11. Fotografuojama tik Ignalinos mieste bei rajone (nuotraukos iš kitų Lietuvos vietovių nebus priimamos ir vertinamos).
12. Konkurso dalyviai – vaikai ar jaunuoliai iki 20 metų amžiaus.
13. Konkursui pateikiamos ne daugiau kaip 5 vieno autoriaus fotografijos.
14. Konkurso dalyviai skirstomi į grupes pagal amžių:
 A grupė 12-15 m.;
 B grupė 16-20 m.
15. Konkursui pateiktose fotografijose turi atsispindėti viena iš penkių temų:
 Gamta (flora, fauna, kraštovaizdis, gamtos paminklai, vandens telkiniai);
 Statiniai (architektūriniai paminklai, senieji, šiuolaikiniai, modernūs statiniai, pastatai, inžineriniai statiniai);
 Kultūros paveldo objektai;
 Šventė (folkloro, kalendorinė, miesto, kaimo, bažnytinė, šeimos, tarptautinė, istorinė);
 Žmonės (portretai).
16. Siunčiant fotografiją būtina nurodyti:
 autoriaus vardą, pavardę;
 gimimo datą ar amžių;
 gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
 tikslų fotografuojamo objekto pavadinimą ir fotografijos pavadinimą.
17. Fotografijas siųsti el. adresu: iki 2013 m. rugsėjo 2 dienos.
18. Konkursui pateiktas nuotraukas matys ir vertins organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija ir Ignalinos viešosios bibliotekos internetinės svetainės www.ignalinosvb.lt lankytojai.
19. Fotografijos turi būti kuo didesnės galimos raiškos (originalą turi saugoti pats autorius). Konkursui nuotraukas reikia siųsti elektroninių paštu ne didesnes kaip 1 megabaitas (komisijai paprašius autorius privalės pateikti originalą).
20. Nuotraukų formatas: .jpg arba .bmp.
V. Konkurso vertinimas
21. Ignalinos viešosios bibliotekos sudaryta vertinimo komisija atrinks geriausius konkursui pateiktus darbus, atitinkančius šio konkurso sąlygas.
22. Nugalėtojomis bus paskelbtos nuotraukos, susumavus svetainės lankytojų ir vertinimo komisijos balsus.
23. Geriausios nuotraukos bus patalpintos Google Maps tinklapyje bei Ignalinos viešosios bibliotekos svetainėje www.ignalinosvb.lt rubrikoje „Ignalinos kraštas“.
24. Kiekvienoje amžiaus grupėje trys geriausiai įvertintų darbų autoriai bus apdovanoti atminimo dovanomis.
25. Organizatoriaus sudaryta vertinimo komisija atrinks 10 geriausių fotografijų kurios bus atspausdintos ant foto drobės.
VI. Baigiamosios nuostatos
26. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatorius bei vertinimo komisija nepriima, nenagrinėja ir savo sprendimo nekeičia.