Norintiems imtis verslo kaime – parama

Raidžių dydis » Didesnės | MažesnėsReklama
Nuo 2014 m. rugpjūčio 11 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ gauti. Paraiškos iš pareiškėjų bus priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose iki 2014 m. rugsėjo 12 d.
Pagal priemonę ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bus remiamas labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimasis ir plėtra kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių.
 
Bus remiamane žemės ūkio veikla, įskaitant su žemės ūkiu nesusisijusių paslaugų teikimas, produktų, nepatenkančių į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, nedidelės apimties gamyba. Taip pat remiama tradicinių amatų puoselėjimo veikla, įskaitant vieno ar kelių susijusių amatų plėtrą, tradicinių amatų centrų plėtra (pelno siekiantys projektai). Bus finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Didžiausia paramos suma kaimo gyventojo verslo projektui gali siekti iki 207 168 Lt, labai mažai įmonei – iki 690 560 tūkst. Lt.
 
Bus finansuojamos išlaidos projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas, naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, transporto priemonės, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas, verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (apšvietimo, privažiavimo įrengimo sklypo, vandens tiekimo, įskaitant vandens gręžinį ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, daugiamečių augalų įsigijimo ir kt. su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos), interneto svetainės sukūrimas, bendrosios išlaidos, verslo plano parengimo ir konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais išlaidos, projekto viešinimo išlaidos.
 
Paramos gali kreiptis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.
Žemės ūkio ministerijos informacija