Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘biodujos’


Atrankos išvada dėl planuojamos biodujų jėgainės Rupinskų k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. poveikio aplinkai vertinimo

2013-03-08 12:03
Reklama

Priimta atrankos išvada – atsižvelgus į planuojamos veiklos pobūdį ir mastą bei įvertinus pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Detaliau rasite čia: spauskite čia ir atsisiųskite dokumentą DOC

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:
Atliekant atranką, įvertinant planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai bei planuojamos ūkinės veiklos vietos aspektus, nebuvo nustatyti aspektai, sąlygojantys privalomą poveikio aplinkai vertinimą. Dirvožemis, nuimtas vykdant žemės darbus, laikinai bus saugomas kaupuose ir panaudojamas pažeistų žemės plotų rekultivavimui. Biodujų jėgainės eksploatacijos metu tiek gamybinės, tiek buitinės nuotekos nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame procese naudojamas nebus. Pagrindiniai technologiniai procesai bus vykdomi uždaruose įrenginiuose, tarp jų ir žaliavos padavimas į bioreaktorius bei “atidirbusio” substrato padavimas į frakcionavimo įrenginį bus vykdomas tik sandariais vamzdynais. Bioreaktorių, silosinės konstrukcija ir pagrindai bus įrengiami atsižvelgiant į numatomas apkrovas ir pridedant atsargos koeficientą, su hidroizoliuojančiais sluoksniais, o aplink bioreaktorius įrengti kontroliniai drenažiniai šulinėliai. Vibruojančių ir triukšmą skleidžiančių technologinių įrenginių varikliai bus izoliuoti garsą absorbuojančiomis medžiagomis. Numatoma nuolat vykdyti jėgainėje naudojamos technologinės įrangos kontrolę ir techninę priežiūrą. Kadangi planuojamas naudoti uždaras biodujų ir elektrinės/šiluminės energijos gamybos technologinis procesas, todėl bus išvengiama neorganizuotos teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą. Apdorojus tiršto mėšlo frakciją bioreaktoriuje, susidaręs metanas nepateks į aplinkos orą, o bus naudojamas elektros ir šilumos energijos gamybai, tokiu būdu bus taupomi tradiciniai energijos šaltiniai. Pagamintos produkcijos – likutinio substrato kvapas, lyginant su neapdorotomis srutomis, sumažės iki 60%, kas ypatingai pagerins artimiausių kaimo vietovių gyvenamosios aplinkos kokybę. Siekiant išvengti nemalonių kvapų patekimo į aplinką, numatytas biodujų valymas nuo sieros vandenilio. Planuojama taikyti biologinį nusierinimo metodą, paduodant reikalingą oro kiekį (apie 3-6%) tiesiogiai į bioreaktorių. Sieros vandenilio pašalinimo efektyvumas yra apie 94%. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius deklaruoja, kad pasirinkta šiuolaikinė technologija plačiai naudojama ir pasiteisinusi daugelyje pasaulio šalių, pilnai atitinka bioskaidžių atliekų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus.


Planuoja vykdyti biodujų gamybą iš kiaulių mėšlo ir vietinių ūkininkų tiekiamos kukurūzų masės siloso

2013-02-22 09:02
Reklama

PRANEŠIMAS APIE PARENGTĄ POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Zenergija“ Draugystės g. 1, Pakirkšnio k., Radviliškio r., adresas korespondencijai: Ozo g. 10a, LT-08200 Vilnius, tel. 861155432, faks. 8 5 2426311

PVSV ataskaitos rengėjas:

UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, Vilnius, tel. 8 5 2107610, faks. 8 5 2124777, el. p.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Biodujų jėgainės statyba

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Rupinskų k., Kazitiškio sen., Ignalinos r.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

UAB „Zenergija“ 2 ha ploto sklype planuoja vykdyti biodujų gamybą iš kiaulių mėšlo ir vietinių ūkininkų tiekiamos kukurūzų masės siloso. Biodujos bus panaudojamos 1 MW galios kogeneraciniame įrenginyje šiluminės ir elektros energijos gamybai.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima iki viešo susirinkimo:

UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A (8 a.) Vilnius, tel. (8-5) 2107558, faks. (8-5) 2124777, el. p. ir Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7, Kazitiškis.

Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2013 m. kovo 4 d. 13.30 val. Kazitiškio seniūnijoje, Parko g. 7.

Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti:

PVSV dokumentų rengėjui ir ūkinės veiklos organizatoriui.