Straipsniai, kuriuose paminėtas žodis ‘daraktoriai’


Kazitiškio vietovės knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904

2012-02-03 09:02
Reklama
3300.MINKEVIČIŪTĖ-Šakalienė Elena, * a. 1855, gyv. Molėtai, parapija, vėliau – Salakas ◊ Zarasai. Pauparė, knygnešė.
Į knygnešystę dar paauglę įtraukė tėvas Minkevičius. Važiuodamas į pasienį liet. spaudos, veždavosi ir dukterį Eleną. Pasisodindavo į roges tarytum ligonę ir neva veždavo ją pas gydytojus į Kauną. Parsigabentą spaudą slėpdavo rūsyje, kluone, bulvių duobėse. Paskui tėvas vežiodavo po aplinkinių miestelių turgus ir pardavinėdavo. Apie 1872 ištekėjo ir apsigyveno Salake. Nuo 1876 kartu su savo vyru vėl ėmė platinti liet. spaudą, dirbo iki pat spaudos draudimo panaikinimo. D vyras Antanas Šakalys spaudos pargabendavo iš M.Lietuvos. Spaudos gaudavo ir iš knygnešių Prano Gaidelio bei Uršulės Kliukytės, nuolat ją imdavo Salako vikaras. Platinti nuveždavo į atlaidus ir muges Utenoje, Salake, Dusetose, Zarasuose, Smalvose, Gaidėje, Dūkšte, Kazitiškyje, Vidžiuose, Rimšėje ir kt. Dažnai būdavo kratoma, bet mokėdavo sumaniai paslėpti. Keletą kartų per kratas buvo rasta liet. spaudos. 1882 nubausta 2 mėn. kalėti. 1891 iš jos buvo atimtos 7 liet. knygos.
L: LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 153 (D pensijos byla); Merkys V. DLSK.
4753.  STRAZDAS Kazimieras, Kristupo, *1864.X.6 Strazdai ◊ Tauragnai ◊ Utena, ·1943.IX.23 Kaunas. Vargonininkas, spaustuvininkas, knygnešys, daraktorius.
Liet. skaityti išmokė tėvas namuose ir 12 m. sulaukusį 1876 pasiuntė mokyti vaikų į Laukstenių k. (Kazitiškis ◊ Ignalina). Bemokant vaikus 1881 jį pasikvietė į savo parapiją kun. Silvestras Gimžauskas, tuo metu vikaravęs Vidiškėse (Ignalinos r.). Čia mokėsi vargonininku. Perrašinėdavo spausdintinėmis raidėmis S.Gimžausko, A.Baranausko eilėraščius. 1883 kartu su S.Gimžausku persikėlė į Kietaviškes (Dusmenys ◊ Trakai). Kun. S.Gimžauskas ir čia rūpinosi lietuvybės stiprinimu, gaivinimu. D buvo pavesta aprūpinti naujai įsteigtą Raudonojo škaplieriaus (Kristaus kančios) broliją liet. knygomis. Iš Rygos gaudavo daug Aušros numerių. Nuėjęs į Žiežmarius atsiimti pašto (buvo atsiųstas laikraštis Aušra) vos neįkliuvo, bet pašto valdininkas neatkreipė dėmesio į siuntinio turinį ir jį atidavė. Kitą kartą vėl S.Gimžausko vardu paštu gavo iš Rygos siuntinį, kuriame buvo 70 Aušros egz. (nr. 4) vokuose su adresais, bet be pašto ženklų. Liet. spaudos iš klebonijos pasiimdavo knygnešiai kietaviškėnai Motiejus Grybauskas, Česonis, iš Žaslių – Kumeliauskas ir kt. Užrašinėjo tautosaką ir melodijas. 1884 kun. S.Gimžauskas perkeltas į Valkininkus. D apsigyveno Ceikiniuose (Ignalinos r.), vargonininkavo, slaptai mokė vaikus liet. skaityti, rašyti, giedoti. Parengė rankraštinį elementorių spausdintinėmis raidėmis (po spaudos draudimo panaikinimo, 1905, elementorių išleido Vilniuje). Knygnešių atneštas knygas slėpdavo savo namuose. Nuo 1891 vargonininkavo Palūšėje. 1901 persikėlė į Vilnių. 1912 su kt. Vilniuje įsteigė bendrovę knygoms leisti ir įsigijo nedidelę spaustuvę. Spausdino liet. knygas ir laikraščius. Lenkų okupacijos metais buvo Garso ats. redaktorius. 1922 lenkų valdžios suimtas. Už užstatą iki teismo paleistas, pasitraukė į Kauną. Dirbo spaustuvėse, bendradarbiavo spaudoje. Nuo 1939.III.1 paskirta 75 Lt valst. pensija kaip pasižymėjusiam asmeniui.
L: LE(B), t. 29; LNB RS, f. 25–225 (D atsiminimai); Merkys V. KL; Spaudos laisvės; Strazdas Kazimieras // BŽ – 1943, nr. 5, p. 264; Strazdas K. Prisimenant mūsų spaudos atgavimo laikus // Rytas. – 1924, geg. 8, nr. 104; Teatro ir muzikos muziejus, ED 10485 A 279 (Strazdo archyvas); Utenos krašto enciklopedija. – Vilnius, 2001; – 1939, nr. 638, eil. nr. 4647 (dėl pensijos paskyrimo).
4754.  STRAZDAS Kristupas, gyv. Strazdai ◊ Tauragnai ◊ Utena. Daraktorius.
25 metus buvo tarnavęs carinėje kariuomenėje (rekrutas). Apdovanotas medaliu, grįžęs iš kariuomenės gavo dešimtinę žemės ir po 3 rb rentos kas mėnesį iki gyvos galvos. Slaptai mokė vaikus liet. rašto Bajorų k. (Kazitiškis ◊ Ignalina). Išmokęs liet. skaityti ir rašyti savo sūnų Kazimierą, sulaukusį 12 m., taip pat pasiuntė daraktoriauti į gretimą Laukstenių kaimą.
L: LNB RS, f. 25–225, lap. 1 (K.Strazdo atsiminimai).
5354.VAITKŪNAS. Daraktorius.
Vlst. Mokė vaikus slaptoje m-kloje Kazitiškio k. (Ignalinos r.). M-kla susekta 1877.
L: LIŠ, t. 2. – Vilnius, 1965, p. 181.
5713.ZINKEVIČIUS Antanas, Silvestro, * a. 1858 Kazitiškis ◊ Ignalina, gyv. Bikėnai ◊ Sokiškiai ◊ Ignalina. Policija 1893.XII.26 pas jį surado ir atėmė 1 liet. kalendorių. Sakėsi kalendorių pirkęs Vidiškių k. (Ignalinos r.) iš nepažįstamo asmens. Nubaustas 2 savaites arešto prie policijos.
L: LNB RS, f. 66–124, lap. 1, 2 (policijos viršininko pranešimas); LMAB. MF. 703.3, d. 3, lap. 393, 394 (Kauno gub. 1894.II.7 ® Vilniaus gengub. ir šio atsakymas).
Sąrašas gali būti nepilnas. Jei turite pastabų – rašykite.